Dôležité informácie

1. OBCHODNÉ PODMIENKY
2. REKLAMAČNÝ PORIADOK
3. FORMULÁR ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY
4. ZOZNAM ALERGÉNOV


1. OBCHODNÉ PODMIENKY

Definície základných pojmov

• Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.grainhomebakery.sk je spoločnosť SASUBA, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 524 096, DIČ: 2023457205, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79016/B, konajúca konateľom Ing. Marekom Bohunickým, Kontaktné údaje: Telefón: +421 918 854790, e-mail: bakery@grainhomebakery.sk (ďalej len „predávajúci“)
• Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.
• E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.grainhomebakery, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.
• Prevádzkovateľ Stránky je Predávajúci.
• Ceny v e-shope sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Výsledná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalov, ktorých je tovar dodávaný.
• Tovarom sa rozumejú produkty ponúkané na stránkach
e-shopu www.grainhomebakery.sk.
• Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
• Záväzná objednávka: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú na strane Kupujúceho vyplnením objednávkového formulára potvrdeného tlačidlom „objednať“ a na strane Predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny výslednej ceny objednávky, je zmluva uzatvorená až po odsúhlasení novej ceny objednávky Kupujúcim. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Povinnosti Kupujúceho:
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru - objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.
• oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru (niektorý tovar môže mať v popise len ilustračný obrázok - Predávajúci o tom v popise informuje), všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí),
• Tovar ponúkaný v e-shope môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade doručenia externým kuriérom DHL/ Slovak Parcel Service je tovar neprevzatý pri prvom pokuse o doručenie pripravený na prevzatie na druhú deň. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

Predávajúci je povinný:
• dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke,
• najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to Kupujúci uvedie v poznámke k objednávke.
• v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať
• dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy

Dodacie podmienky


• Predávajúci umožňuje kupujúcemu osobný odber objednaného tovaru v pracovných dňoch v čase od 06:30 hod. do 8:00 hod., prípadne podľa vzájomnej dohody v sídle prevádzky, pričom takýto odber nie je spoplatnený. Predávajúci taktiež ponúka kupujúcemu v pracovných dňoch rozvoz objednaného tovaru v čase od 07.30 hod. do 18.00 hod. na adresu určenú kupujúcim, pričom cena za takúto službu spolu s balným predstavuje sumu 5 Eur. Rozvoz je realizovaný iba na území Bratislavy.

• Pri doručení objednávky (telefonicky alebo emailom) v čase do 12:00 hod. bude osobný odber objednávky možný nasledujúci pracovný deň. V prípade rozvozu bude tovar doručení taktiež nasledujúci pracovný deň. V prípade vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť tovar doručený aj v iný deň.

• Pri doručení objednávky (telefonicky alebo emailom) po 12:00 si môže kupujúci osobne prevziať objednaný tovar na druhý pracovný deň po potvrdení objednávky. V prípade rozvozu bude tovar doručení taktiež druhý pracovný deň po potvrdení objednávky. V prípade vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť tovar doručený aj v iný deň.

• Štandardná cena dopravy, ktorá je realizovaná vlastným závozom je 5 Eur s DPH. Doprava objednaného tovaru nad 50 Eur (hodnota tovaru) je zadarmo. Dopravu vlastným závozom realizujeme len v rámci Bratislavy. Termíny dopravy sú rôzne podľa mestskej časti. Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky.

• Objednávka sa stáva platnou až po jej e-mailovom alebo telefonickom potvrdení predávajúcim s uvedením času dodania. Tovar doručí predávajúci kupujúcemu na miesto určenia, podľa platnej objednávky. Čas dodania tovaru uvedený v potvrdení objednávky je len orientačný. Tovar môže byť kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, ak však predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti v čo najkratšom termíne a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Žiadny z termínov dodania tovaru poskytnutých predávajúcim kupujúcemu nie je termínom nemenným, ibaže by takýto termín za nemenný výslovne označil predávajúci na základe dohody s kupujúcim.


• Ak je predávajúci povinný podľa kúpnej zmluvy dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný tovar prevziať pri jeho dodaní. V prípade neprevzatia tovaru alebo vrátenia tovaru kupujúcim bez uvedenia dôvodu, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie hodnoty objednávky. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o možnosti parkovania a prístupu pri dodaní tovaru.


• V prípade, ak bude kupujúcemu poskytnutý s tovarom aj inventár predávajúceho (napr. tácky, taniere, boxy), je kupujúci povinný vrátiť takýto inventár predávajúcemu v prípade osobného odberu nasledujúci deň po prevzatí objednaného tovaru osobne v sídle prevádzky a v prípade rozvozu je povinný kupujúci pripraviť takýto inventár nasledujúci deň po prevzatí objednaného tovaru na odovzdanie predávajúcemu, pričom predávajúci si zabezpečuje takéto prevzatie na vlastné náklady. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je predávajúci oprávnený účtovať si zaň jeho obstarávaciu cenu. Kupujúci dostane zoznam inventáru predávajúceho pri prevzatí objednaného tovaru, pričom jeho prevzatie potvrdí svojim podpisom.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

• Predaj a kúpa tovaru prostredníctvom e–shopu www.grainhomebakery“ sa uskutočňuje na základe vyplnenej a odoslanej objednávky kupujúcim s tým, že objednávka kupujúceho musí byť riadne akceptovaná predávajúcim v súlade s týmito VOP, inak kúpna zmluva nevznikne. V prípade, ak bude objednávka riadne akceptovaná predávajúcim v zmysle týchto VOP, predávajúci dodá tovar v súlade s dodacími podmienkami uvedenými v čl. III. týchto VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na e–shope kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných právnych predpisov, najmä, avšak nie výlučne podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

• Kupujúci si pri objednávaní vkladá jednotlivé položky tovaru vo zvolenom množstve do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na vyobrazenie nákupného košíka. Vložený tovar je možné z košíka odstraňovať a to až do odoslania objednávky. Po voľbe tovaru zaklikne kupujúci v košíku tlačidlo "Objednať". Po odkliknutí uvedeného tlačidla si kupujúci zvolí spôsob doručenia, spôsob platby, vyplní požadované identifikačné údaje, príp. dodaciu adresu. , Údaje uvedené v objednávke skontroluje, prípadne ich zmení, ak zistí, že nie sú správne a odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať“. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim.

• Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné telefonické alebo písomné potvrdenie objednávky.


• Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, ako sú napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory si hradí kupujúci sám.

Platobné podmienky

• Predávajúci umožňuje kupujúcemu a kupujúci je oprávnený zvoliť si pri zadávaní objednávky jednu z nasledovných možností spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a ostatných nákladov s tým súvisiacich:
 hotovostná platba pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere alebo od kuriéra
 bezhotovostná platba pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere
 úhrada faktúry na účet predávajúceho v prípade vystavenia faktúry

• Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú alebo inú obdobnú platbu. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny a ostatných nákladov ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Uvedené oprávnenia je predávajúci oprávnený využiť najmä, avšak nie výlučne v prípadoch, ak si objednáva tovar kupujúci, ktorý už v minulosti bezdôvodne neprevzal dodávaný tovar. V prípade, ak je tovar doručovaný kupujúcemu opakovane alebo iným, ako dohodnutým spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto opakovaným alebo iným spôsobom doručenia.

• Po uhradení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov vystaví predávajúci kupujúcemu o uhradení daňový doklad, ktorý kupujúcemu zašle elektronickou poštou, prípadne iným spôsobom, o ktorý požiada kupujúci alebo v prípade platby pri osobnom odbere alebo pri platbe kuriérovi odovzdá daňový doklad predávajúci kupujúcemu pri odbere tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

• Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
• Predávajúci ponúka v internetovom obchode prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný okamžite nás o tom informujte.
• V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.
• Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vzor viď. nižšie) a zaslať Kupujúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie vybavenie odstúpenia od zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár aj na e-mail predávajúceho.
• Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru kupujúcemu.
• Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
• Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: Grain HOME BAKERY, Mýtna 46, 811 07 Bratislava.


Záruka na tovar a reklamácia

• Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale, pričom lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Pri nebalených pekárenských produktoch a zákuskoch sa dátumom spotreby rozumie deň nasledujúci po dni kúpy. Produkty rýchleho občerstvenia (obložené pečivo, šaláty) sú určené k okamžitej spotrebe. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje na naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

• Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné nedostatky, ktoré sú odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistiteľné závady a poškodenia je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Závady nezistiteľné obhliadkou tovaru sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky a to najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, nakoľko sa jedná o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe.

• Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.

• Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.

• U potravinárskeho tovaru typu obložené a nátierkové chlebíčky, zákusky, koláče a všetky ďalšie objednávané produkty je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby.

• Všetky informácie ohľadom reklamácie sú uvedené aj v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.grainhomebakery.sk.
Ochrana osobných údajov
• Ochrana osobných údajov je riadená zásadami spracúvania osobných údajov predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.grainhomebakery.sk, v sekcii Ochrana osobných údajov.
Alternatívne riešenie sporov
• V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej „zákon o ARS“) návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel-skych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo zvoliť si ktorýkoľvek z týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmyslehttp://ec.europa.eu/consumers/odr, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v zákone o ARS a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s
Používanie cookies
• Predávajúci používa na svojej webovej stránke www.grainhomebakery.sk súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení. Bližšie informácie sú uvedené v sekcii ochrana osobných údajov predávajúceho na stránke www.grainhomebakery.sk.
Záverečné ustanovenia
• VOP boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi, sú informatívneho charakteru, ich znenie môže predávajúci jednostranne meniť a dopĺňať v súlade s platnou legislatívou.

• Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

• Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

• K prejednávaniu sporov medzi kupujúcim a predávajúcim sú príslušné slovenské všeobecné súdy. Ak právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

• Ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Bratislava, 10.3.2020

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK


- Spoločnosť SASUBA, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 46 524 096, DIČ: 2023457205, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79016/B (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje spôsob reklamácie spotrebiteľa a postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania nápravy, Týka sa tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.grainhomebakery.sk. Pri reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o zakúpení (faktúru, pokladničný doklad).
- Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používaniu, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
- Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale, pričom lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. U potravinárskeho tovaru typu obložené pečivo, nátierky, šaláty, jogurty, zákusky, koláče a všetky ďalšie objednávané produkty je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby. Pri nebalených pekárenských produktoch a zákuskoch sa dátumom spotreby rozumie deň nasledujúci po dni kúpy. Produkty rýchleho občerstvenia (obložené pečivo, šaláty, zarobené jogurty) sú určené k okamžitej spotrebe.
- Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.
- Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, a to v jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky a to najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, nakoľko sa jedná o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe. Kupujúci je oprávnený reklamovať svoj tovar aj na e-mailovej adrese predávajúceho bakery@grainhomebakery.sk
- Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.
- Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10.3.2020 a je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.grainhomebakery.sk.

3. FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a zmene a doplnení niektorých zákonov
Spotrebiteľ:
Meno a priezvisko: .....................................................................
Ulica a číslo: ...............................................................................
PSČ a mesto: ..............................................................................
Telefón: ......................................................................................
E-mail: ........................................................................................
Predávajúci:
SASUBA, s.r.o.
Hraničná 18
IČO: 46 524 096
DIČ: 2023457205
IČ DPH: SK2023457205
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 79016/B
Telefón: 0918 854 790, e-mail: bakery@grainhomebakery.sk
1. Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
2. Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.grainhomebakery.sk
3. Predmetom odstúpenia je nasledovný tovar:
Názov tovaru: ...........................
Počet kusov tovaru: ..................
Číslo objednávky: ....................
Dátum objednania/Dátum dodania: ...................
Dátum odstúpenia: ...................
4. Žiadam preto o vrátenie plnej hodnoty mnou zaplatenej kúpnej ceny (v prípade, ak sa odstúpenie týka celého objednaného a dodaného tovaru) alebo čiastočnej hodnoty mnou zaplatenej kúpnej ceny (v prípade, ak sa odstúpenie týka len určitej časti objednaného a dodaného tovaru):
o v hotovosti *
o prevodom na účet číslo/kód banky alebo IBAN*: ................................................
*vyberte jednu z možností


V ............................ dňa ..................


........................................................
Meno a priezvisko/podpis


4. ZOZNAM ALERGÉNOV

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody ).
2. Kôrovce a výrobky z nich.
3. Vajcia a výrobky z nich.
4. Ryby a výrobky z nich.
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich.
7. Mlieko a výrobky z neho.
8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,para orechy, pistácie, makadanové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
9. Zeler a výrobky z neho.
10. Horčica a výrobky z nej.
11. Sezamové semená a výrobky z nich.
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
14. Mäkkýše a výrobky z nich.